Anasayfa  Delice  Övündüklerimiz 


KÖYÜMÜZÜN OKUMUÞ ÝNSANLARI
 
 
 

Ýsmail GÜLOÐLU

15 11 1951 Yýlýnda baba osman anne elmas tan olma ilkokulu koyünde bitirdikten sonra ailesinin Ankara’ya yerlesmesinden sonra orta ve liseyi Ankara Kurtulus Lisesi’nde bitirdi. Sýrasýyla Hacettepe hastanesinde memur olarak calisarak Ankara Gazi Egitim Enstitüsi müzik bölümünden mezun oldu. Kýsa donem Erzincan’da askerlik gorevinden sonra bir idari kadro beklentisiyle goreve basladi. Kadro sýkýntýsý nedeniyle M.E.Bakanlýðýndandan öðretmen olarak atanma istegiyle atandý. Yurt Mudur Yardimcisi olarak Ankara’nin degisik yurtlarinda çalýþtý. Muzik onun vazgecilmez bir tutkusu oldugundan bu yillar arasinda bir firmaya kendi eserlerinden kaset yaptý. Daha sonralari bir grup icerisinde yer alarak dernek, dugun, toplantýsý vs. programlar yapti. Polis radyosu, TRT INT, canli programlarda yer aldi. Ailesinin sicak bakmamasi nedeniyle profesyonelce piyasaya cikamadi. 2004 yilinda kendi eserlerinden olusan 24’luk cd cikardi. 2004 yilinda ozanlar birligine uye oldu ve 2005 yilinda cikarilan Antoloji’de siirleri ve eserleri yer aldi. 2005 yilinda Yurt-Kur Turk Sanat Muzigi Korosunda yer alarak halen bu faaliyetlerini surdurmektedir. Yillardir ust bir makama talebi yeterli siyasi destek verilmediginden ve kendince Sezar’in hakki Sezar’a verilsin düþüncesinde karaktere sahip olduðundan ya nasiple bekledi. Üç cocuk babasýdýr.

Halen Yurt-Kur Ankara Bölge müdürlüðüne baðlý polatlý Erkek Ogrenci Yurdu’nda müdür yardýmcýsý olarak görevine devam etmektedir.

Mehmet Duran GÜLO?LU
01/10/1954 yylynda baba Osman, anne Elmas’tan olma eski ismi (ceke)?imdiki ismi do?anören köyünde dünyaya gelmi?tir. ilk okul 1synyfy alcyly köyünde 2 inci synyfy da kendi köyünde okumu?tur. Ailesinin Ankaraya göc etmesinden dolaýy tahsil hayatyny Ankarada gündüz çaly?yp gece okuyarak devam etmi? elektrik teknisyeni olarak mesle?i olan elektrik ustaly?yny ö?renerek e?itici usta belgesini almy?tyr.Askerlikten sonra kendi i?yeri olan Gülo?lu elektirik syhhi tesisat in?. ltd ?ti ni kurarak i? hayatyna atylyp çok sayyda bina elektrik i?lerini yaparak kariyerine Ankara elektrik elektronik teknisyenleri ve esnaf odasyna ba?kan olarak tamamlamy?tyr.?imdi emekli,olup dernek ba?kanly?y yapyyor.
 
gsm: 0532 247 42 57
 
Doktor Mehmet GÜLOÐLU
04.09.1968 baba hidayet anne ayþe den olma kýrýkkale doðumlu ilk orta öðretimini Kýrýkkalede yaptý.M.K.E çýraklýk okulunu bitirerek M.K.E de çalýþmaya baþladý.Ankara Gazi lisesinden dýþardan bitirme imtihanlarýna girerek mezun oldu. .Ankara Universitesi týp fakultesini bitirdi.5 yil iscilik, 4 yýl memurlukdan sonra bu gün aðýrlýklý olarak saðlýk sektöründe iþ hayatýný serbest olarak sürdürmektedirler.
Özel Kirikkale Diyaliz merkezi

Özel bahar fizik tedavi merkezi

Ankara hüseyin gazi dializ merkezi
Ankara çubuki dializ merkezi
Özel mg dializ merkezi
0318 224 16 62 0318 225 11 44
0312 364 14 00 01 0312 376 59 59 0312 837 99 80
Email:mehmetg@mynet.com
Osman GÜLOÐLU
27.08.1981 Ankara dogumlu baba mehmet duran anne emineden olma orta ve lise öðrenimini samanyolu kolejin de tamamlayan daha sonra ilk girdiði üniversite imtihanýnda Konya Selcuk Universitesi Endustri Muhendisligi bölümünü kazanarak mezun olmustur Kýsa dönem askerllikten sonra,iþ hayatýna atýlarak Güloðlu telekominikasyon bilgisayar ltd þ.ti ve Babasýnýn þirketi olan Güloðlu elektirik sýhhi tesisat inþ..ltd.þti nin baþýna geçerek iþ hayatýný devam ettirmektedir.
Ýletiþim: Çetin emeç bulvarý 4/cad 26 sok 16.5
tel: 0312 478 41 42pbx
faks: 0312 478 41 11
gsm: 0533 245 37 10
Adem GÖLOÐLU
15 12 1983 doðumlu baba latif anne elif ten olma ilk orta lise eðitimini Ankarada tamamladý.2003 yýlýnda üniversite imtihanýný kazanarak ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ inþaat mühendisliði (yozgat)bölümüne girdi.4 yýllýk eðtimini tamamlayarak mezun oldu Kýsa dönem askerlik yaptý..iþ hayatýna serbest mühendis olarak özel bir firmada çalýþmaktadýr.tel.0536 278 87 58 0555 745 68 00
Volkan GÜLOÐLU
15 02 1982 baba Rasim Anne tülay dan olma ilk orta öðretimini ankarada tamamlayýp daha sonra izmir maltepe askeri lilesini kazanarak 1999 -2003 yýllarý arasýnda kara harp okulundan mezun olmuþtur.Çeþitli kademelerde görev yaparak 2004 2006 yýllarýnda kýbrýstaki görevini tamamlayarak 2006-2008 yýllarýnda erzincan da kýdemli üsteðmen olarak görev yapmýþtýr.Halen Aðrý patnos ta görevine devam eden Volkan GÜLOÐLU bir kýz çocuk sahibi olup iyi derecede ingilizce bilmektedir.
KENAN GÖLOÐLU
26-07-1962 Baba Hidayet anne Aiþeden olma ilk orta lise tahsilini kýrýkkalaede okumuþ daha sonra yüksek tahsilini Eskiþehir ilinde iktisat fakültesinde tamamlamýþ olup halen Maliye bakanlýðý baþkent vergi dairesi müdürlüðünde gelir uzmaný olarak görev yapmaktadýr.Evli bir erkek cocuk babasý olup iyi derecede ingilizce bilmektedir.
TEL.425 6961 0532-743-63-37
NOT.
Sayýn hemþerilerimiz köyümüzün okumuþ insanlarýný bu sitede yayýnlamaya devam
edeceðiz .ancak bilgilerinizi tam olarak ve resimlerinizle beraber mesaj atmanýz gerekiyor.þimdiden alakanýza teþekkür ederiz.
 
Dr. Kenan GÖLOGLU - Dis Doktoru

Fatih Bahadir GÜLOGLU -Muhasebeci Mali Musavir

Muhisn GÜLOGLU - Kýrýkkale Sanayi ve Ticaret odasý meclis baþkaný
Ali osman ÝÐDELÝOÐLU Baþçavuþ
Yusuf GÖLOÐLU Komser
Hakan KARAÇOR Polis memuru
Veysel ÝÐDELÝOÐLU Polis memuru Manisa
 
Hamza KARAÇOR Ýþletme mezunu
Bülent ÝÐDELÝOÐLU Mühendis
 

Yazıcı Görünümü   Site Haritası  
 
Sitemizi 278692 kişi ziyaret etmiştir.