Anasayfa  Derneğimiz  Tüzüğümüz 


KIRIKKALE İLİ DELİCE İLÇESİ DOĞANÖREN KÖYÜ  KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜDÜR

 

MADDE 1- Derneğin Adı : Kırıkkale ili Delice İlçesi Doğanören Köyü kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğidir.

 

MADDE 2- Derneğin merkezi : Ankara’dır. Derneğin Şubesi Yoktur.

 

MADDE3- Dernek Ankara İli ve merkezlerinde oturan Kırıkkale ili Delice ilçesi Doğanören Köylüleri üyelerinden olup çeşitli iş ve mesleklerde uğraşan üyeleri kapsar.

 

MADDE 4- Derneğin amacı Dernek Ankara ili merkezinde oturan Kırıkkale ili Delice İlçesi Doğanören Köylülerinden oluşan üyeleri bir çatı altında toplayıp birbirleriyle tanıştırmak, mesleki, ticari ve tüm konulardaki işlere ortak çözüm yolları aramak; Böylece üyelerin arasında yardımlaşma ve dayanışma sağlamaktır. Doğanören Köyü’nün tarımsal yönden gelişmesi için araştırma, etüd ve analizler yapar. Köye deprem, yangın, tabii afet ve cenaze işlerinde gerekli yardımları sağlamak; yöre gençlerinin kültürel ve sanatsal alanlara ilgisini çekmek için yarışmalar tertip etmek. Dernek bunları gerçekleştirebilmek için; üyelerden aidat almak, bağış toplamak, üyelerin günlük yaşamları ile ilgili olarak ihtiyaç duyacakları kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak üzere sandık kurmak kanuni izinler dahilinde lokal açmak. Kanuni izinler dahilinde; taşınmaz mal alır, varsa satar. Dernek açacağı lokalde her çeşit meşrubat bulundurur. Okuma köşesi oluşturmak, üyelerin; sosyal, kültürel ve ekonomik yönden gelişmesini sağlamak. Aynı amaçlı federasyona kurucu üye olur, kurulmuş olan federasyona üye olur ve federasyondan ayrılmasına karar verir.

 

 MADDE 5- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın ön gördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.Ancak yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiyede yerleşme hakkına sahip olması da gerekir.Onursal üyelik için bu koşul aranmaz Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak  üyelik başvurusu dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır.Ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvuru kabul edilen üye bu amaçla tutulacak deftere kayıt edilir.Derneğin asıl üyeleri derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararıyla onursal üye olarak kabul edilir.

 

MADDE 6- Üyelikten çıkarılma hiç kimse dernekte üye olmaya zorlanamaz.

 

MADDE 7- Dernek üyesi iken kamu kurum ve kuruluşundan veya kamu hizmetinden emeklilik dışında herhangi bir nedenle ayrılanlar derneklere üye olma hakkını kaybedenler ve dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarma kararı verilenlerin üyelikleri sona erer. Yukarıda belirtilen durumlardan birinin tespiti halinde üyelik kaydı dernek yönetim kurulunca silinir. Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılanların genel kurula itiraz hakkı vardır.

 

MADDE 8- Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

 

 

MADDE 9 – Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1-      Genel Kurul

2-      Yönetim Kurulu

3-      Denetleme Kurulu

 

MADDE 10- Dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur.

 

MADDE 11- Genel kurul toplantısı üç yılda bir Mart aya içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Olağan toplantı dışında genel kurul yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olaganüstü toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca cagrılır. Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri tarafından üç kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir.

 

MADDE 12- Yönetim kurulu dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler en az on beş gün önceden günü saati yeri ve gündemi mahalli bir gazete de ilan edilmek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir sebeple geri bırakılırsa sebebiyle toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. ilk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.  ve bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren listede eklenir. Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle toplantı ilan olunan yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. ikinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci  toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden cağırılır ve toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır ve toplantı ikinci fıkra esaslarına göre mahallin en büyük mülki amirligine duyurulur. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz,

 

MADDE 13- Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden baska bir yerde yapılamaz.

 

MADDE 14- Genel kurul dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. Ilk toplantıda yeter sayı saglanamazsa ikinci toplantıda cogunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

 

MADDE 15- Dernek genel kurul toplantıları ilanda belirtilen ve mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilen gün saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılacak üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.Tüzüğün ilgili maddesinde belirtilen tam sayı saglanamazsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendirecek Yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.  Acılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile katip seçilir. Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

 

MADDE 16- Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 

 

 

MADDE 17- Aşagıda yazılı hususlar genel kurulca Görüşülüp karara bağlanır.

1-Dernek organlarının seçilmesi.

2-Dernek tüzüğünün degiştirilmesi.

3-Yönetim ve Denetleme kurullarının raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya Değiştirilerek kabul edilmesi.

5-Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması arasında yönetim Kuruluna yetki verilmesi

6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip, aynen veya değiştirerek onaylamak.

7-Derneğin feshedilmesi.

8-Yönetim kurulunca gösterilen diğer Teklifleri inceleyip karara bağlamak.

9-Derneğin Federasyona kurucu üye veya üye olmasını sağlamak,

 

MADDE 18- Oylar gizli veya açık olarak belirlenir. Gizli oylar yönetim kurulu tarafından mühürlenmiş kagıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldiktan sonra mühürlenmiş veya içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık döküntü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada ise, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Tüzükte başkaca bir çoğunluk gösterilmemişse geçerli oylararın yarıdan bir fazlasina erişen aday veya öneri kazanmış veya kararlaştırılmış olur.

 

MADDE 19- Yönetim kurulu beş asil beş yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu taktirde yedek üyelerin göreve çagrılması zorunludur. Yönetim kurulu aşağıdaki hususlar' yerine getirin

1-      Dernegi temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek.

2-      Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.

3-      Derrnek çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurulun onayına sunmak

4-      Genel kurulun yetkisi ile taşınmaz mal satın almak derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak bina veya tesis inşaat ettirmek devlet tahvili hazine bonosu veya her nevi tahvil veya hisse senedi almak.

5-      Kira sözleşmesi yapmak dernek lehine rehin ipotek veya aynı haklar tesis ettirme.

6-      Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve -uygulamak,

7-      Her faaliyet yılı sonunda derneğin yıllık bilanço ve yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek denetim kuruluna sunmak.

8-      Bütçedeki fonlar ve maddeler arasında aktarmalar yapmak.

9-      Derneğe üye alınmasına veya üyelikten çıkarılmasına karar vermek

 

MADDE 20- Derneğin  idari işlerini yürütme şekil ve esasları yönetim kurulunca hazırlanacak ve genel kurulca onaylanacak bir iç yönetmelikle gösterilir. Yönetim kurulu görev bölümü yaparak başkan yardımcısını sekreterin' ve saymanını seçilenler arasında belirler yönetim kurulu en az ayda bir kez dernek idare yerinde önceden kararlaştıracağı belirli gün ve saatte çagrısız toplanır, Yönetim kurulu üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunuşu ile toplanır, kararlar oy çokluğu ile alınır.

 

MADDE 21- Yönetim kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle yedeklerinde getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılması halinde dernek üyelerinden birin başvurması üzerine mahalli sulh hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

 

 

 

 

 

MADDE 22- Denetleme. kurulu üç asil üç yedek üye olmak üzere genel kurulca gizli oyla seçilir, Denetleme kurulunun görevleri

1 - En geç altı ayda bir ve belirsiz zamanlarda dernegin bütün hesap ve işlemlerini yönetim kurulunun işlem ve faaliyetlerini derneğin mali durumunu incelemek ve denetlemek.

2- Denetim sonucu düzenlenecek raporlan yönetim kuruluna ve her üç yıl genel kurul toplantısından önceki hazırlanacak yıllık raporlan genel kurula sunmak.

3- Gerektiğinde genel kurulu toplantıya çagırmak.

 

MADDE 23- Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafından yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları baba adları doğum yeri ve tarihleri meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirir.

 

MADDE 24- Demek üyelerinin ödeyecekleri giriş aidatı 10.00 tl yıllık miktarı 12,00 tl dir. Ayrıca her iki yılda bir yapılacak genel kurulca günün şartlarına göre yıllık üye aidatı belirlenir.

 

MADDE 25-GELİR KAYNAKLARI 

1-      Üye aidatları

2-      Dernekçe yapılan yayınlar tertiplenen piyango balo eğlence temsil konser spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler

3-      Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.

4-      Bağışlar ve yardımlar.

5-      Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bagış ve yardımlardan oluşur. Dernek dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alabilmek için önceden mülki amirliğe bildirimde bulunması gerekir. 

 

MADDE 26- Dernek siyasi partilerden işçi veya işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan herhangi bir surette maddi Yardım kabul edemez ve adı geçen kuruluşlara yardımda bulunamaz.
 
27-DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararıyla borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakitte olarak yapılabilir ancak bu borçlanma derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürülecek nitelikte yapılamaz

 

MADDE 28-DERNEKLER AŞAĞIDAKİ YAZILI DEFTERLERİ TUTAR a-İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir.
1- Kara defteri Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla o deftere yazılır.ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2-Üye kayıt defteri Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri derneğe giriş ve çıkış tarihleri o deftere işlenir.Üyelerin ödedikleri giriş ve aidat miktarları o deftere işlenir
3- Evrak kayıt defteri Gelen ve giden evraklar tarih ve sıra numarası ile bu deftere kayıt edilir.Gelen evrakların asılları ve giden evrakların kopyaları dosyalanır.Elektronik posta yoluyla gelen ve giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4-İşletme hesabı defteri Dernek adına alınan gelir ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
5-Alındı belgesi kayıt defteri Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
6-Demirbaş defteri Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullandıkları veya veridikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıtdan düşürülmesi bu deftere işlenir.Alındı belgesi kayıt defteri ile demirbaş defterinin tutulması zorunlu değildir.

 

MADDE 29-Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri,
Gelir ve gider belgeleri,
Dernek gelirleri dernekler yönetmenliği EK -17 de örneği bulunan alındı belgesi ile tahsil edilir.Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.Dernekgiderleri ise fatura perakende satış fişi serbest meslek makbuzu  gibi harcama belgesi ile yapılır. Ancak derneğin gelir vergisi kanununun 94 üncü maddsi kapsamında bulunan ödemeleri için vergi usul kanunu hükümlerine göre gider pusulası,bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için Dernekler Yönetmeliği ek-13,de örneği bulunan) "Gider Makbuzu "veya "Banka Dekontu" gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.Dernek tarafından kişi kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri "Dernek Yönetmeliği ek-14te örneği bulunan" aynı yardım teslim belgesi ile yapılır.Kişi kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise "Dernekler Yönetmeliği ek 15 te bulunan" "Aynı Bağış Alındı Belgesİ" ile kabul edilir.Bu belgeler,ek-13 ek 14 ve ek 15,te gösterilen biçim ve ebatta müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elktronik sistemler ve yazı makinesi aracılığıyla yazdırılarak form veya sürekli form şeklinde bastılır.Form veya sürekli form şeklinde bastırılarak belgelerin belirtilen nitelikte olması zorunludur.

 

MADDE 30- Derneğin bütün harcamaları yönetim kurulu kararı ile yapılır. Ancak ivedi durumlarda başkan yönetim kurulunca önceden belli edilecek harcamaları kendiliğinden yapabilir. Bu şekilde yapılan harcamalar ilk yönetim kurulu toplantısında karara bağlanır. Dernegin paralan milli bankalarda dernek adına açılacak hesaplarda saklanır Bu hesaptan para çekme veya bir yere para göndermek başkan veya başkan vekili ile yönetim kurulu üyelerinin çift imzası ile mümkündür.

 

 

MADDE 31- Dernegin iç denetimi dernekler kanunu ve dernek tüzüğüne göre denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir.

 

MADDE 32- Olağan veya olağanüstü toplantı gündemine konulmak yeterli bir süre önce değişiklik önerileri yazılı olarak üyelere bildirilmek koşulu ile tüzük değiştirilebilir. Dernek tüzüğü genel kurula katılan üyelerin 2/3' oy çokluğu ile alınır.

 

MADDE 33- Derneğin feshi Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az 2/3'sinin toplantıda hazır bulunması şarttır. Ilk toplantıda bu çoğunluğun saglanamaması halinde üyeler tüzüğünnün ilgili Maddesine göre ikinci toplantıya çağrılır. Ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim Kurulu üye tam sayısının iki katından az olamaz:. Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından beş gün içinde mahallinde en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir, feshi kararı ile birlikte, derneğin mal varlığı Tasfiye şekli genel kurulun kararına bakılır. Tasfiye ve iltikali mahallin en büyük Amirliğinin emirleri doğrultusunda yapılır.

 

MADDE 34 - Dernek tüzüğünde açık hüküm bulunmayan durumlarda 5253 sayılı Dernekler Kanunu bu kanunda hüküm bulunmayan durumlarda da Türk Medeni Kanununu hükümleri uygulanır.

 

YÖNETİM KURULU
 
Mehmet duran GÜLOĞLU                 BAŞKAN
İbrahim KARAÇOR                          BAŞKAN YAR.
Tevfik GÖLOĞLU                              SAYMAN
Mustafa KARAÇOR                         YÖN KUR.ÜYESİ
Yaşar DİKİCİER                             YÖN.KUR.ÜYESİ                                 
 

Yazıcı Görünümü   Site Haritası  
 
Sitemizi 278712 kişi ziyaret etmiştir.